ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις του Κανονισμού Ε.Ε. 2016/679 (G.D.P.R.) όλα τα δεδομένα τα οποία καταχωρείτε στην ιστοσελίδα του TECHSALONIKI ώστε να συμμετέχετε στα τεστ αλλά και στη διαδικασία των συνεντεύξεων από τις εταιρείες υποβάλλονται σε επεξεργασία και σε σύστημα αρχειοθέτησης.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που αφορούν στο πρόσωπό σας και θέσατε υπόψη μας με πρωτοβουλία σας κατά την αποστολή του βιογραφικού σας είναι:

  1. Τα ληξιαρχικά σας στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, φύλο, ημερομηνία γέννησης),
  2. Η διεύθυνση της αστικής κατοικίας σας,
  3. Τα στοιχεία επικοινωνίας σας (e-mail, τηλέφωνα),
  4. Οι πληροφορίες σχετικά με τις σπουδές, τις εξειδικεύσεις και την επαγγελματική σας εμπειρία.

Η επεξεργασία και η αρχειοθέτηση των δεδομένων που μας τέθηκαν υπόψη από εσάς τους ίδιους, είναι νόμιμη και γίνεται για την εξυπηρέτηση των σκοπών των έννομων συμφερόντων της εταιρίας μας (στο πλαίσιο της εκδήλωσης TECHSALONIKI) και θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία έναρξης των εγγραφών της εκδήλωσης, δηλαδή από την 01-09-2020

Υπεύθυνη επεξεργασίας και εκτελούσα την επεξεργασία είναι η Εταιρία με την επωνυμία ΤΕΚΣΑΛΟΝΙΚΙ ΙΚΕ με έδρα την Θεσσαλονίκη, οδός ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 181, Τηλ-fax: 2310- 888955, info@techsaloniki.gr

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Ε.Ε. 2016/679 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Σχετικά με τα παραπάνω λαμβανόμενα, προς επεξεργασία και αρχειοθέτηση, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στο πρόσωπό σας, που τίθενται υπόψη μας προς επεξεργασία από εσάς τους ίδιους, σας ενημερώνουμε για τα δικαιώματά σας, που απορρέουν από τον Κανονισμό και τον νόμο:

  1. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι η ελάχιστη αναγκαία από τον νόμο και διεξάγεται μόνο για τις ανάγκες της εκδήλωσης TECHSALONIKI με αυστηρούς κανόνες και διαδικασίες συμμόρφωσης, που διασφαλίζουν το απόρρητο αυτής.
  2. Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν στην εκδήλωσης TECHSALONIKI, οποιασδήποτε νομικής μορφής.
  3. Tο χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα καθορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στο ένα (1) έτος από τον χρόνο πραγματοποίησης της εκδήλωσης TECHSALONIKI.
  4. Έχετε το δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας που αφορούν στο πρόσωπό σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και στην φορητότητα των δεδομένων.
  5. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία οποτεδήποτε. Στην περίπτωση αυτή όμως δεν θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση που δόθηκε πριν από την ανάκλησή της.
  6. Έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή.

Παρακαλώ τσεκάρετε το πεδίο και πατήστε «Αποδοχή», εφόσον συγκατατίθεσθε στους παραπάνω όρους αλλά και στην επικοινωνία όλων των εταιριών που συμμετέχουν στο TECHSALONIKI μαζί σας στην διεύθυνση της ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας ή το τηλέφωνό σας για χρονικό διάστημα ενός ημερολογιακού έτους από την ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης δηλώνοντας ρητά ότι ασκείτε το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Ε.Ε. 2016/679.